معرفی

مشخصات فردی

رضا اکبری نوری

نام - نام خانوادگی : رضا   اکبری نوری

پست الکترونیکی : reza_akbari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم سیاسی - اندیشه سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تربیت مدرس

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/8/5

رضا اکبری نوری
رضا اکبری نوری

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^